Dr. Vehbi Kara

Süfyaniyetin Dördüncü Rüknü F. Gülen (4)

Dr. Vehbi Kara

  • 1969

İslam Deccalı diğer adıyla Süfyan’ın 4 büyük başı bulunmaktadır. Bu 4 şahıs için Bediüzzaman; “Süfyan Komitesi” ismini kullanmıştır. İlk üçünü yani Kamal-İsmet-Fevzi olduğu ilmi delillerle ispatlamış olmakla birlikte Dördüncü rüknün konusunda çağdaşı olmadığı için isim vermeyen Bediüzzaman, bu konuda çok kuvvetli işaretlerde bulunmuştur. Dördüncü Rüknün ulemadan olacağı ve bu kişinin de 15 Temmuz 2016 darbesi ile F. Gülen olduğu konusunda çok kuvvetli deliller bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmını izah etmeye devam edelim.
16. Kur'ân'ın bu asırda bir kal'ası hükmünde olan Risale-i Nur'ları menhus amaçları önünde bir engel görerek tahrip ve tahrif etmeye yeltenmiş, sadeleştirme adı altında Risale-i Nur'un Kur'ân'ın malı olan mânâlarına hücum etmiştir.
17. Kendisini "ulu'l-azm" olarak ve günahsız gibi ihsas etmiştir.
18. M.Kamal'ı hararetle savunmuş ve onun şahs-ı manevîsinde temsil ettiği Süfyanizmi örtbas etmeye çabalamış, Kamalizmi yeniden ihya etmeye çalışmıştır.
19. Bu ve bunun gibi birçok gayrimeşru amelleri irtikap etmiş, esasat-ı İslamiyeyi umursamazcasına tahrip eden Fetullah Gülen, Yedinci Mes'ele'de de şerhedildiği gibi: Rivayette var ki, "Süfyan büyük bir âlim olacak, ilimle dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi olacaklar." Ve'l-ilmu indallah, bunun bir tevili şudur ki: Başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i saltanat olmadığı halde, zekâvetiyle ve fenniyle ve siyasî ilmiyle o mevkii kazanır ve aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı yapar. Ve çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüt eden maarifi rehber edip tâmimine şiddetle çalışır, demektir. Burada çok açık bir şekilde Süfyan'ın 4. Rüknünden bahsedilmektedir.
Bütün bu alametler ve karineler onun Süfyan'ın 4. Rüknü olduğunu pek açık bir şekilde göstermektedir. Eğer öyle ise, onun menhus ve gayrimeşru örgütü ile yandaş olmak, o örgütün propagandalarını yaymaya çalışmak, bu gayrimeşru örgütün siyasî hırslarına alet olmak, kişiyi ne kötü bir duruma sokacağı aşikardır.
Daha çok fazla neden de ileri sürülebilir. Bunlar F. Gülen’in mahiyetinin anlaşılmasında önemli rol oynayacaktır. Lakin şimdilik bu kadarı yeterli olacaktır. Bütün bu hususları dile getirmenin en önemli gayelerinden bir tanesi  Paralel yapı içerisinde bulunan insanları bu dehşetli fitneden kurtarmak içindir. 15 Temmuz 2016 darbesi sayesinde Gülen’in ne kadar fena ve dehşetli bir insan olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu bu maddeler uzun uzadıya incelenip analiz edilebilir. Bunlardan birkaç tanesi zayıf ve eksik bulunsa dahi tamamı ele alındığında güçlü bir delil teşkil etmektedir, vesselam…

 

Yazarın Diğer Yazıları