Abdulkadir Destan - Hukuki farkındalık notları

Malpraktis davalarında zamanaşımı

Abdulkadir Destan - Hukuki farkındalık notları

  • 220

       Daha önceki “Sözleşmeler” yazımda; hasta-hekim, Hekim-hastane ve Hasta-hastane arasında ki sözleşmelere değinmiştim.

    “Tıbbi malpraktis davası; hastaların hekim, doktor, özel hastane ya da kamu hastanelerindeki her türlü tıbbi müdahaleden doğan zararlarının tazmini davalarıdır.

Hastanın burun estetiği nedeniyle gittiği hastanede estetiği taahhüt edilene uygun şekilde yapılmaması, komplikasyonların önlenmemesi, göz ameliyatında hastanın, görme kaybına neden olunması, hastaneye bağlı nedenlerle enfeksiyon kapılması, gibi hatalardır.

    Her eylemin olduğu gibi hekim ya da hastane hatalarının da cezai, idari ve mali sonuçları bulunmaktadır.

    Zararların tanzimi yönünden açılacak davaların ne kadar süre içerisinde açılması gerektiğine baktığımız zaman, hukukta süreler usul açısından mihenk taşıdır.

Malpraktis davalarında zamanaşımı

    Bilindiği üzere, her talebin hukuk tarafından belirlenmiş bir makul talep süresi vardır. Tıbbi malpraktis davalarında da böyle bir süre belirlenmiştir.

Sürelerde en önemli kısım, zamanaşımının tespit edilebilmesi için o davanın tabi olduğu hukuki olgunun tespit edilmesi gerekir.

    İşin zor taraflarından biri de budur. Çünkü malpraktis davaları multifaktöriyeldir. Bunların başında sözleşmenin türünü belirlemek gerekir.

-Eser sözleşmesi.

-Vekalet sözleşmesi.

- Hizmet sözleşmesi.

-İdarenin hizmet kusurundan doğan sorumluluk.

    Özel hastanelerdeki estetik ameliyatlar “eser sözleşmesine tabidir. Diğer hekim hasta ilişkileri ise vekalet ilişkileridir.

Hastanenin hizmet kusuru sözleşmeleri de farklı bir olgu içerir.

Zaman aşımı süresi TBK 147/5 md göre beş yıldır.

       Eser sözleşmelerinde özel durum söz konusudur. Eğer hekim hatasında ağır ihmal var ise 20 yıl zaman aşımı söz konusudur. Kusuru hafif diyebiliyorsak 5 yıldır.

       Vekaletsiz iş görmede hastanın onamı alınmadan yapılan tıbbi müdahalelerde de zaman aşım 10 yıldır.

       Kamu hastanelerine karşı hizmet kusuru nedeniyle açılacak malpraktis davaları ise 2577 sayılı İdari Yargılama Yasası’nın 13.maddesine göre, zarara uğrayanların haksız ve hukuka aykırı eylemi öğrenmelerinden başlayarak (1) yıl ve herhalde eylem gününden başlayarak (5) yıllık zamanaşımına tabiidir.

     Kalıcı sakatlık söz konusu ise, zamanaşımının başlangıcı kesin maluliyete ilişkin Sağlık Kurulu raporunun öğrenildiği tarih olacaktır.

      Ölümlerde kuşkusuz zamanaşımının başlangıcı ölüm tarihi olacaktır.

Saygıyla…

                                                         Stj.Av.Tıp.Dr. Abdulkadir DESTAN  

                                                              Sağlık yönetimi bilimi uzmanı

                                                                          

 

Yazarın Diğer Yazıları